0

Wyszukiwarka

WYPRZEDAŻ !!! NIŻSZE CENY NA TOWARY Z OFERTY ZIMOWEJ

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.
Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.gensportu.pl.

2.
Sklep internetowy gensportu.pl jest prowadzony przez firmę Gensportu.pl Mariusz Kamiński, Al. Wilanowska 93/37, 02-765 Warszawa, NIP 5211995755,

3.
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

4.
Regulamin reguluje wyłącznie ofertę i sprzedaż produktów poprzez Sklep przez Sprzedającego na rzecz Klientów. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczanych Klientom na terenie Polski.

5.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym gensportu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad. 

6.
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

II. DEFINICJE

W regulaminie poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – firma Gensportu.pl Mariusz Kamiński, NIP 5213546412, REGON 142120257
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gensportu.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III. Kontakt ze Sklepem

1.
Adres Sprzedawcy: 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok 5. Sprzedający nie prowadzi sklepu stacjonarnego pod tym adresem.

2.
Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@gensportu.pl

3.
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516022513

4.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

Bank ING Bank Śląski SA,

numer konta: 05 1050 1025 1000 0090 8209 0599

5.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. 
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00

IV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką intenetowa w wersji: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami oprogramowania JAVA i FlashPlayer,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

 

V. Informacje ogólne

 

1.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.
W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

VI. Zakładanie Konta w Sklepie

1.
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imienia i nazwiska, adresu mail, nr telefonu (niezbędny dla dostawy przesyłki przez firmę kurierską), adres dostawy.

2.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § III.

VII. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

2.
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli Klient chce otrzymać fakturę (w innym przypadku wystawiony zostawiony paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż),

4.
kliknąć przycisk kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,

5.
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § VIII pkt 3.

VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b)
Odbiór osobisty dostępny po uprzednim umówieniu się  pod adresem ul. Wita Stwosza 32 lok. 5, 02-661 Warszawa lub inne miejsce uzgodnione telefonicznie lub mailowo ze
Sprzedającym,

2.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)
płatność gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze

b)
płatność za pobraniem w firmie kurierskiej (gotówką lub kartą płatniczą)

c)
płatność przelewem na konto Sprzedawcy przed wysłaniem towaru

d)
płatność elektroniczna lub kartą płatniczą w momencie składania Zamówienia.

3.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

IX. Wykonanie umowy sprzedaży

1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § VII Regulaminu.

2.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.
W przypadku wyboru przez Klienta:

a)
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)
płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c)
płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, chyba, że Klient i Sprzedający ustalą inaczej.

4.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt, przy którym podana jest informacja „W magazynie” zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Strony mogą ustalić inny dłuższy termin wysyłki Produktu.

5.
Termin wysyłki/odbioru osobistego Produktu, przy którym podana jest informacja „Na zamówienie” zostanie podany niezwłocznie przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej po potwierdzeniu tego terminu u dostawcy Produktu. Po otrzymaniu tej wiadomości w terminie 2 dni roboczych Klient jest zobowiązany do potwierdzenia chęci nabycia Produktu lub też może zrezygnować z zakupu. Deklarację taką Klient powinien złożyć w formie wiadomości mailowej w trybie odpowiedzi na wiadomość od Sprzedawcy z podanym możliwym terminie realizacji dostawy.

6.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Sprzedający naliczy ewentualne koszty dostawy do każdej przesyłki.

7.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub odbioru osobistego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

8.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie określonym zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

11.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1.
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.
Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa poniżej.

3.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5.
Konsument odstępuje od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie takie powinno zawierać dane Konsumenta oraz numer rachunku bankowego do zwrotu płatności. Oświadczenie można złożyć również na Formularzu zwrotu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. O ile to możliwe prosimy o wypełnianie i odesłanie razem z produktem Formularza zwrotu, ułatwi to i przyspieszy zwrot pieniędzy Konsumentowi.

7.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

8.
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.
Skutki odstąpienia od Umowy:

a)
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (np. jeśli Konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie musi mu zwrócić kosztu przesyłki kurierskiej tylko koszt przesyłki pocztowej).

c)
Konsument powinien odesłać Produkt (pocztą lub przesyłką kurierską) na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

d)
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W takim przypadku termin zwrotu płatności wynosi 14 dni od tej daty.

e)
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Produktu, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

f)
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

g)
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kurtka, na której na zlecenie Konsumenta nadrukowano jakiś znak graficzny),

b) 
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e)
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f)
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i)
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j)
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

XI. Reklamacje i gwarancja

1.
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy poprzez wypełnienie Formularza reklamacji, dostepnego na stronie www.gensportu.pl w sekcji Formularze do pobrania

5.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.
Jeżeli jest to niezbędne do rozpoznania reklamacji, Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni dostarczenia reklamowanego towaru.

8.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

9.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

XII. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i dostawy Produktów, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIV. Postanowienia końcowe

1.
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kurtka, na której na zlecenie Konsumenta nadrukowano jakiś znak graficzny),

Back to Top
X
Produkt dodany do koszyka

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close